Centrum pro komunitní práci západní Čechy představilo první výsledky analýzy současného stavu participace v Plzni / Pro média

Ve středu 1.12. proběhlo v Moving Station pracovní setkání zástupců města a neziskového sektoru, kteří se zabývají místním rozvojem. Cílem bylo konzultovat otázky týkající se stavu participace v Plzni. Jednání se zúčastnili například náměstek primátora města Plzně Michal Vozobule, ředitelka Útvaru koncepce a rozvoje Irena Vostracká, vedoucí Odboru prezentace a marketingu Jana Komišová nebo zahradní architektka Jana Pechová ze Správy veřejného statku města Plzně.

Ze zástupců aktivních iniciativ a občanských sdružení diskutovali Eva Volfová z pro)(hnutí, Marcela Mašínová z organizace PaNaMo, Roman Černík z Johanu, Marek Sivák za Pěstuj prostor z.s., Daniel Bečvář ze Skautského institutu, Vlasta Faiferlíková a Petra Bláhová z TOTEMu. Účastnili se i Jiří Konečný z Plzeň na kole a Tereza a Hynek Horákovi z Kolem Plzně a další.

 

 

Účastníci jednání komentovali a diskutovali zjištění, které Centrum pro komunitní práci získalo na základě rozhovorů s politiky a zaměstnanci Magistrátu města Plzně, příspěvkových organizací a obvodů města. Tomáš Hirt z Katedry antropologie Filozofické Fakulty ZČU představil předběžné výstupy z těchto rozhovorů, které byly se svolením informátorů zaznamenány a následně analyzovány.

Výsledkem bylo identifikování opakujících se prvků ve výpovědích zástupců města, kteří mají s pořádáním veřejných projednání a jejich přípravou osobní zkušenosti. Cílem těchto kroků bylo najít nejčastější bariéry, které mohou zodpovědným osobám bránit v rozhodnutí dané téma veřejně projednat či naopak stimulanty, které k participaci pozitivně motivují. Diskutovanými otázkami bylo například sdílení dobré praxe napříč městskými úřady a obvody, zřízení koordinátora participace, informační platformy pro zveřejňování či způsoby evaluace.

Vše směřuje k vytvoření dokumentu, jehož obsahem budou doporučení, jak zajistit efektivní účast veřejnosti na rozhodování o celoměstských tématech.  Dopracovaná analýza bude na dalším setkání opětovně představena a diskutována s politickou reprezentací, odpovědnými úředníky a neziskovými organizacemi.

V roce 2022 bude i díky projektu Podpora participace v Plzni naplánován a projednán s veřejností generel městské hromadné dopravy a cyklogenerel.

Záměr projektu Podpora participace v Plzni Centrum pro komunitní práci připravilo společně se zapsaným ústavem JOHAN, který provozuje Moving Station – prostor pro současné umění a vzdělávání naproti nádraží Plzeň–Jižní Předměstí. Podporu projektu vyjádřil i Útvar koncepce a rozvoje města Plzně jako úřad odpovědný za většinu koncepčních dokumentů. Cílem je vytvořit a ozkoušet efektivní nástroje pro rozvoj participativních procesů v Plzni. Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund. Program je financován z Fondů EHP a Norska.