Případ Leopolda Hilznera / Pro školy

Jak snadno ukážeme na někoho prstem? Jak trestáme odlišnost?
 
Téma předsudků ne reálném historickém příběhu. Kooperace, prožitek v roli.
Časová dotace: 3 vyučovací hodiny
 
Věk: 8., 9. třída
 
Zaměření: Dějepis
 
Téma: Předsudky — vyčlenění — nálepkování — antisemitismus
 
Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova, Multikulturní výchova
 
Návaznost na vzdělávací oblasti: Člověk a společnost (Dějepis), Člověk a společnost (Výchova k občanství)
 
Anotace programu: Jak snadno ukážeme na někoho prstem? Jak trestáme odlišnost? Program inspirovaný případem vraždy Anežky Hrůzové. Za vraždu byl, navzdory důkazům, odsouzen Leopold Hilzner, chudý, nepříliš inteligentní a nevzdělaný Žid. Hlavním důvodem bylo podezření, že vražda byla spáchána za účelem židovského rituálu. Na Hilznerovu stranu se postavil i Tomáš G. Masaryk, který označil soudní proces za antisemitský. Žáci se seznámí s tímto příběhem z konce 19. století, s tématem antisemitismu, jeho návaznostmi během druhé světové války.
 
Dílčí cíle: Seznámit se s reáliemi konce 19. stol a zamyslet nad problémem odlišnosti a vyloučení v kontextu běžného života. Trénink řešení problémů, mapování důsledků a globální myšlení. Rozvíjet schopnost rozhodovat se, argumentovat a formulovat myšlenku, schopnost empatie, vzájemné komunikace a kooperace. Seznámit se se základními výchovně dramatickými technikami.
 
Metody a techniky: Hra v roli, živý obraz, rozhodování v roli, učitel v roli, písemná dokumentace, diskuse, brainstorming, reflexe.
 
Cena programu: 2 000 Kč