Referendum / Pro školy

„Minulost nezměním — budoucnost je na mně“
 
Společenská zodpovědnost, kooperace, prožitek v roli.
Časová dotace: 3 x 3 vyučovací hodiny
 
Věk: 8., 9. třída
 
Zaměření: Společenská odpovědnost
 
Téma: „Minulost nezměním — budoucnost je na mně“
 
Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana
 
Návaznost na vzdělávací oblasti: Člověk a společnost (Výchova k občanství), Člověk a příroda, Jazyk a jazyková komunikace
 
Anotace programu: Interaktivní formou se žáci seznámí s možností zapojení se do veřejného života a rozhodování o něm skrze referendum. Zažijí si atmosféru jednání a vyjednávání. V první
části si vytvářejí historii, vzpomínají na mladší školní věk, vytváří si vztah ke svému městu, domovu. V druhé části se všichni posouvají o několik let dále, vstupují do rolí obyvatel jedno města, Učí se vyjadřovat se k plánovaným změnám, ovlivňovat je, zapojovat se do veřejného života ve městě.
 
Dílčí cíle: Schopnost formulovat a prosazovat názor, schopnost naslouchat a komunikovat, praktické seznámení s některými formami rozhodování v demokratické společnosti.
Seznámení se základními výchovně dramatickými technikami.
 
Metody a techniky: Hra v roli, diskuse, reflexe, simulace, živé obrazy, řízená imaginace, improvizované etudy, rozhovor, narativní pantomima
 
Cena programu: 5 500 Kč